Deze website maakt gebruik van cookies. Het gebruik van cookies zijn noodzakelijk voor een beter en gemakkelijk surfervaring op de website van NVD-ANP.

Welkom, Gasten
Gebruikersnaam: Wachtwoord: Onthoud mij
Welkom in de boeiende wereld van metaaldetectie!

Onderwerp: Deontologische code van de detectoramateur

Deontologische code van de detectoramateur 29 aug 2013 19:03 #2

  • Olivier
  • Olivier's Profielfoto
  • Offline
  • Administrator
  • Berichten: 423
  • Ontvangen bedankjes 135
Artikel 1. Definities
Archeologie: de studie van de mens en het menselijk handelen in het verleden, aan de hand van gegevens uit de bodem.
Centrale Archeologische Inventaris : de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een inventaris van de gekende archeologische vindplaatsen in Vlaanderen, beheerd door het Vlaams Gewest.
Archeologisch Informatie Systeem : Het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS) is de inventaris van de gekende archeologische vondsten en vindplaatsen in Nederland
Numismatisch Informatie Systeem : Het Numismatisch Informatiesysteem (NUMIS) is de database van de in Nederland gevonden munten en hun vindplaats.
Detectoramateur: iemand die als hobby met een metaaldetector zoekt naar voorwerpen in de bodem.
Metaaldetector: toestel voor het opsporen van metalen voorwerpen door middel van het induceren en meten van een elektromagnetisch veld.
Roerende archeologische monumenten: alle verplaatsbare overblijfselen en voorwerpen of enig ander spoor van menselijk bestaan die getuigenis afleggen van tijdperken en beschavingen, waarvoor opgravingen of vondsten een betekenisvolle bron van informatie zijn én die niet onroerend zijn door bestemming.
Verstoorde laag: de laag die de laatste 50 jaar omgewoeld of verplaatst is (bijvoorbeeld ploeglaag, ophogingen, baggerspecie,…).
Vindplaats: de exacte locatie waar archeologische voorwerpen gevonden zijn

Artikel 2. Verantwoordelijkheid
De detectoramateur wordt geacht de deontologische code te hebben onderschreven, te kennen en te respecteren. De detectoramateur is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar handelingen en oefent zijn of haar hobby uit in een sfeer van respect voor het erfgoed, milieu en private en publieke eigendommen.

Artikel 3. Wetten en verordeningen
De detectoramateur erkent op de hoogte te zijn van alle wetten en verordeningen die van kracht zijn rond archeologie en eigendomsrecht in het algemeen, en rond toevalsvondsten, schatvondsten en het betreden van eigendommen in het bijzonder. Hij of zij verplicht zich ertoe deze na te leven.

Artikel 4. Betreden van terreinen
De detectoramateur verbindt zich ertoe private en publieke eigendommen te respecteren en zorgt er voor dat hij of zij steeds toestemming (mondeling of schriftelijk) heeft van de eigenaar en/of de gebruiker om de grond te betreden en er te zoeken met een metaaldetector.

Artikel 5. Eigendom van vondsten
De wettelijke bepalingen inzake eigendomsrecht worden steeds gerespecteerd. De detectoramateur kan hierover een overeenkomst sluiten met de wettelijke eigenaar.

Artikel 6. Archeologische opgravingen
De detectoramateur zoekt niet met een metaaldetector op percelen waar archeologische
opgravingen plaats hebben of op werven waar een archeologische begeleiding of opvolging aan de gang is, tenzij dit in overleg met de verantwoordelijke archeoloog gebeurt en hiervoor een specifieke vergunning door de bevoegde administratie werd afgeleverd, gekoppeld aan een opgravingvergunning.

Artikel 7. Beschermingen
Er wordt niet met een metaaldetector gezocht op beschermde archeologische monumenten en zone’s, in beschermde landschappen en op percelen waarop zich beschermde monumenten bevinden.

Artikel 8. Vergunningsplicht (nog niet van toepassing)
De detectoramateur die met een metaaldetector speurt naar roerende archeologische monumenten beschikt steeds over een geldige vergunning en kan deze vergunning te allen tijde voorleggen.

Artikel 9. De meldingsplicht
De detectoramateur meldt zijn vondsten en hun vindplaats bij de bevoegde administratie en leeft deze meldingsplicht strikt na. Deze gegevens worden door de bevoegde administratie strikt vertrouwelijk behandeld en ingevoerd in de CAI (B) of bij ARCHIS/NUMIS (NL).

Artikel 10. Archeologische context
Er wordt met een metaaldetector slechts gespeurd naar voorwerpen die zich in een verstoorde laag bevinden. De detectoramateur zorgt er voor dat hij geen ongestoorde archeologische lagen verstoort.

Artikel 11. Het natuurlijke milieu
De detectoramateur eerbiedigt het natuurlijke milieu. Het is zijn of haar plicht de plaats van zijn of haar activiteiten in de oorspronkelijke toestand te herstellen. Gemaakte kuiltjes worden steeds zorgvuldig opgevuld. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk gevonden metalen afval zonder archeologische waarde mee te nemen en te deponeren op een veilige en daartoe bestemde plaats.

Artikel 12. Oorlogsmunitie
De detectoramateur die niet ontplofte oorlogsmunitie vindt zal onmiddellijk de politie waarschuwen. De vinder zal de munitie niet aanraken noch manipuleren en de vindplaats duidelijk afbakenen en beveiligen.

Artikel 13. Nachtelijke zoektochten
De detectoramateur houdt zich eraan om tussen zonsondergang en zonsopgang niet met een metaaldetector te werken. Een detectoramateur die ’s nachts met een metaaldetector zoekt is verdacht bezig. Dit is niet bevorderlijk voor de detectorhobby.

Artikel 14. Houding tegenover bedrog
De detectoramateur pleegt geen bedrog door vervalste, geprepareerde of op een andere manier gewijzigde detectorvondsten te doen doorgaan voor echt. Evenmin verstrekt de detectoramateur opzettelijk verkeerde, onvolledige of valse gegevens met betrekking tot de vondst of de vindplaats ervan.

Artikel 15. Beheer van de verzameling
De detectoramateur neemt de verplichting op zich om zijn of haar verzameling op een behoorlijke wijze te beheren. Elke object moet minimaal voorzien zijn van de volgende bijhorende gegevens: vindplaats, identificatie en datum van de vondst.

Artikel 16. Toegang tot verzamelingen
De verzameling is toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek door onderzoekers die bij de CAI of ARCHIS de deontologische code voor archeologie hebben onderschreven, en dit op hoffelijke aanvraag en na afspraak.

Artikel 17. Basiskennis
De detectoramateur dient zich de noodzakelijke basiskennis eigen te maken, om in staat te zijn het wetenschappelijke belang van de verzamelde voorwerpen te herkennen.

Artikel 18. Handel in roerende archeologische vondsten
De detectoramateur die de intentie heeft om een object te verkopen waarvan hij of zij logischerwijs kan vermoeden dat het een uitzonderlijke archeologische vondst betreft zal de voor archeologie bevoegde administratie daarvan op de hoogte brengen.


Wees welkom, hou u aan de regels van het forum en tenslotte nog dit, ons clubmotto : samen onder vrienden plezier maken en van onze fijne hobby genieten.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
Bedankt door: Birre, patrick de zoeker